Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu Sklepu http://voom-hurt.pl

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administratorem danych jest firma Mama Margaret spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Trzmiela 2, 60-185 Skórzewo, NIP: 7773357156, REGON: 385159009, KRS: 0000820536, która prowadzi działalność za pośrednictwem Sklepu http://www.voom-hurt.pl/. Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Klientom dokonania zakupów na stronie WWW Sklepu.
 2. Kontakt ze Sklepem Internetowym w sprawach związanych z ochroną danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: daneosobowe@voom-polska.pl lub nr telefonu +48 885 900 666.
 3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Administrator uzyskuje Dane osobowe bezpośrednio od Klientów poprzez dobrowolne wypełnienie przez nich formularza podczas rejestracji Konta Klienta na stronie www oraz podczas zapisu na newsletter w naszym sklepie. Dodatkowe dane osobowe dotyczące Klientów, np. w zakresie adresu zamieszkania lub numeru NIP, Administrator otrzymuje od Klientów w związku z realizacją transakcji sprzedaży. Dane osobowe Klientów uzyskiwane są również w związku ze składanymi reklamacjami oraz w ramach kontaktu z konsultantami.

CEL PRZETWARZANIA

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu zapewnienia funkcjonalności Sklepu Internetowego, zgodnie z jego Regulaminem, a w szczególności umożliwienie Klientom zarejestrowania się w Sklepie Internetowym, zapisania się na newsletter, kontaktu ze Sklepem Internetowym. Administrator daje także możliwość kontaktu z konsultantami za pośrednictwem dedykowanego web chat’a.
 2. Administrator będzie wykorzystywał dane osobowe Klientów także dla potrzeb realizacji transakcji sprzedaży. Obejmuje to w szczególności otrzymanie od Klienta płatności, dostawę towarów do wskazanego miejsca, wystawienie dokumentów sprzedaży, jak również umożliwienia Klientowi realizacji uprawnień z tytułu gwarancji producenta oraz z tytułu rękojmi, jak również z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży.
 3. Administrator przetwarza także dane osobowe Klientów dla swoich celów marketingowych, co oznacza w szczególności promowanie oferty produktów oraz usług poprzez prezentowanie Klientom dopasowane do ich zainteresowań ofert oraz promocji. W tym celu Administrator dokonuje czynności profilowania. Profilowanie przez Administratora nie ma wpływu na prawa lub wolności Klientów.
 4. W przypadku wyrażenia odrębnej, dobrowolnej i świadomej zgody na otrzymywanie Newsletter lub na komunikację handlową drogą elektroniczną lub telefoniczną, Administrator będzie wykorzystywać adres e-mail i numer telefonu Klientów, w celu przedstawienia im swojej aktualnej oferty handlowej.

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator przetwarza następujące dane swoich Klientów:

  • imię i nazwisko
  • nazwa firmy (jeżeli osoba fizyczna ją prowadzi)
  • adres zamieszkania
  • adresy dostaw
  • numer NIP (dla firm)
  • adres e-mail
  • numer telefonu
  • historia transakcji 
  • bank i numer rachunku bankowego, z którego dokonywano płatności
  • podpis Klienta
  • informacje o sposobie korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego (jeżeli Klient wyrazi zgodę na pliki cookies)
  • numer IP
  • informacje o urządzeniu, z którego Klient korzysta odwiedzając stronę www Administratora (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu)
  • historia komunikacji z Administratorem
  • reklamacje
  • opinie
  • dodatkowe informacje o Kliencie, zawarte w korespondencji e-mail lub przedstawione w rozmowie telefonicznej
  • zgody.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Okres przez jaki Administrator przetwarza dane osobowe Klienta jest zależny od celu przetwarzania:

  • rejestracja w Sklepie Internetowym i/lub zapisanie się na newsletter – przez okres przez jaki Klient jest zarejestrowany/zapisany – do czasu wypisania się z serwisu/newsletter’a; po tym okresie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w celach związanych z rozliczalnością działań, do czego jest zobowiązany z mocy przepisów o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń Klienta, jednak nie dłużej niż 10 lat;
  • realizacja sprzedaży – przez okres realizacji umowy; po tym okresie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w celach związanych z rozliczalnością działań, do czego jest zobowiązany z mocy przepisów o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń Klienta, jednak nie dłużej niż 5 lat;
  • usługi dostawy przez okres realizacji umowy; po tym okresie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w celach związanych z rozliczalnością działań, do czego jest zobowiązany z mocy przepisów o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń Klienta, jednak nie dłużej niż 10 lat;
  • udzielanie odpowiedzi na pytania – w przypadku zarejestrowanych użytkowników serwisu – przez czas, o którym mowa w pierwszym przypadku powyżej; dla Klientów, którzy nie dokonali Rejestracji- przez czas niezbędny dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi;
  • pozyskane dane o sposobie korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego (za pośrednictwem plików cookies) oraz dane przetwarzane w bazie marketingowej – przez cały okres kiedy bycia Klientem Administratora, a następnie przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy Klient zaprzestał korzystania ze świadczonych przez Administratora usług oraz nie dokonywał zakupów w Sklepie Internetowym.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przekazuje dane osobowe Klientów jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które Klient zamówił. Dane osobowe Klientów Administrator może przekazać następującym zaufanym partnerom: 
  • firmom przewozowym – w celu dostawy zakupionego towaru 
  • podmiotom odpowiedzialnym za naprawę zakupionego towaru, w przypadku zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji;
  • firmom świadczącym usługi dostawy i utrzymania oprogramowania bazodanowego;
  • podmiotom świadczącym dla Administratora usługi księgowe - w celu rozliczenia dokonywanych transakcji;
 2. Dla każdego z tych celów przekazywane są jedynie te dane, które są niezbędne dla jego osiągnięcia. W celu maksymalnego zabezpieczenia danych osobowych Klientów Administrator, tam gdzie to możliwe, stosuje narzędzia anonimizacji lub pseudonimizacji.
 3. W przypadku realizacji transakcji płatniczych, w związku z realizowanymi zakupami, dane osobowe Klientów niezbędne dla zrealizowania płatności, są udostępniane podmiotom pośredniczącym w realizacji płatności, w tym: 
  • system płatności PayU
  • system płatności PayPal
 4. Dane osobowe Klientów w określonych przypadkach mogą być przetwarzane przez Mama Margaret spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Skórzewie nie jako administratora, lecz jako procesora, działającego na zlecenie innych podmiotów. Podobnie może być i tak, że pracownicy ww. firmy w określonych przypadkach działają w imieniu i na rzecz innego administratora danych, np. w celu realizacji roszczeń z tytułu gwarancji producenta – dany producent towaru, co do którego zgłaszane jest roszczenie gwarancyjne.
 5. Administrator nie sprzedaje danych osobowych Klientów ani nie udostępnia ich komercyjnie podmiotom trzecim.
 6. W związku z korzystaniem przez Firmę z popularnych usług (Facebook, Microsoft, Google) dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego: Stanów Zjednoczonych. W odniesieniu do podmiotów z tego państwa Komisja Europejska stwierdziła właściwy poziom ochrony danych osobowych decyzją wykonawczą z dnia 12 lipca 2016 r. (dane będą przekazywane wyłącznie tym odbiorcom, którzy przystąpili do programu Privacy Shield);

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. 
 2. Przy przetwarzaniu danych Administrator kieruje się następującymi regułami: 
  • Reguła adekwatności
   Przetwarzane są tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania; 
  • Reguła transparentności
   Klient ma prawo mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Jego danymi. 
  • Reguła prawidłowości
   Administrator czyni starania, aby dane osobowe Klientów w systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli Klient stwierdzi, że Jego dane osobowe nie zostały przez Administratora zaktualizowane lub są błędne, proszony jest o kontakt z Administratorem
  • Reguła integralności i poufności
   Administrator stosuje niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność danych osobowych. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do danych oraz zabezpieczające dane przed ich utratą.
  • Reguła rozliczalności
   Administrator dąży w swoich działaniach do umożliwienia rozliczenia się z każdego działania na danych osobowych.

RODZAJE ZBIERANYCH ZGÓD

 1. Administrator zbiera od Użytkowników oraz Klientów następujące zgody:
  • zgoda na otrzymywanie newsletter drogą elektroniczną, obejmującego informacje o nowościach produktowych, ofertach, przecenach, akcjach promocyjnych itd. Tę zgodę można wyrazić na stronie www Sklepu Internetowego;
  • zgoda na komunikowanie się drogą elektroniczną lub telefoniczną w celach marketingowych – obejmuje informowanie o nowościach produktowych, ofertach, przecenach, akcjach promocyjnych. Tę zgodę można wyrazić w ramach jednego z formularzy znajdujących się na stronie www Sklepu Internetowego lub podczas Rejestracji do Konta Klienta;
  • inne zgody na otrzymywanie newsletter i komunikację telemarketingową – w ramach realizowanych akcji promocyjnych.
 2. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie uzależnia możliwości korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego lub dokonania zakupu produktów w Sklepie Internetowym. 
 3. Każda osoba, która wyraziła zgodę, ma prawo wycofać ją w dowolnej chwili pisząc mail na adres daneosobowe@voom-polska.pl lub listownie na VOOM Polska, ul Topolowa 1, 62-030 Luboń z dopiskiem „Dane osobowe”. Z newsletter’a możesz wypisać się w dowolnej chwili również poprzez zmianę ustawień w Koncie Klienta. 
 4. Administrator informuje, że podejmie starania, aby te działania związane z wycofaniem zgody odbyły się bez zbędnej zwłoki, ale w żadnym przypadku nie trwały dłużej niż jeden miesiąc. 
 5. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

 1. Prawo ochrony danych osobowych daje osobom, których dane są przez Administratora przetwarzane, szereg praw, z których osoby te mogą skorzystać w dowolnej chwili. Korzystanie z nich będzie nieodpłatne, chyba że Klient będzie tych praw nadużywał.
 2. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane:
  • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
   Klient może poprosić, aby Administrator wyeksportował z naszych baz danych informacje jakie o nim posiada.
  • Prawo do poprawiania danych
   w przypadku powzięcia przez Klienta informacji, że przetwarzane przez Administratora dane są nieprawidłowe, Klient ma prawo poprosić o ich poprawienie, a Administrator będzie zobowiązany to zrobić, po przeprowadzeniu weryfikacji prawdziwości tych danych.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
   Jeżeli pomimo zastosowania się przez Administratora do reguły adekwatności, Klient uzna, że Administrator przetwarza zbyt wiele danych, ma prawo zażądać, aby Administrator ograniczył ten zakres przetwarzania. 
  • Prawo do żądania usunięcia danych
   Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza prawo Klienta do żądania, aby Administrator usunął z systemów bazodanowych oraz z dokumentacji wszelkie informacje zawierające dane osobowe Klienta. Nie będzie można tego jednak uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa będzie istniał obowiązek przetwarzania tych danych (np. dokumenty transakcji dla potrzeb podatkowych, zobowiązanie z tytułu rękojmi, obowiązek zapewnienia rozliczalności naszych działań). W każdym przypadku Administrator usunie jednak dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe zapewni ich pseudonimizację, dzięki czemu dane Klienta, które muszą zostać zachowane, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób.
  • Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych
   Klient może poprosić Administratora, aby wyeksportował dane, które podał w toku wszystkich kontaktów, do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.
 3. Uprawnienia, o których mowa powyżej można wykonywać poprzez kontakt pod adresem e-mail daneosobowe@voom-polska.pl lub pisząc na adres VOOM Polska, ul. Topolowa 1, 62-030 Luboń z dopiskiem „Dane osobowe”. 
 4. Na te dane Klient może pisać również wówczas, gdy jakieś działanie lub sytuacja z którą się spotka będzie budziła obawy w zakresie prawidłowości przetwarzania danych osobowych.
 5. Jeżeli Klient uzna, że Administrator w jakikolwiek sposób naruszył reguły przetwarzania Jego danych osobowych to ma prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia Klient powinien podać pełny opis sytuacji wraz ze wskazaniem jakie działanie uznaje za naruszające Jego prawa lub wolności. 
 6. Klient ma również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Jego danych osobowych, gdy nie chce, aby Administrator przetwarzał Jego dane osobowe w określonym celu (np. w celach marketingowych). W takiej sytuacji Administrator nadal będzie przetwarzał Jego dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłoszony został sprzeciw. 
 7. Prawo do sprzeciwu można zgłosić na adres e-mail daneosobowe@voom-polska.pl lub pisząc na adres VOOM Polska, ul. Topolowa 1, 62-030 Luboń z dopiskiem „Dane osobowe”.
W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Więcej informacji: Polityka prywatności plików cookies oraz Polityka prywatności. Pozostając na stronie, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie tej technologii. Pamiętaj, że możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w ustawieniach Twojej przeglądarki.
Zamknij
pixel